Phần mềm đọc file thiết kế aView

Ngày: 29/10/2020

ODB ++ là một định dạng trao đổi dữ liệu CAD-to-CAM độc quyền được sử dụng trong thiết kế và sản xuất các thiết bị điện tử. Mục đích của nó là trao đổi thông tin thiết kế bảng mạch in giữa thiết kế và sản xuất và giữa các công cụ thiết kế từ các nhà cung cấp EDA / ECAD khác nhau. ODB ++ bao gồm đặc điểm kỹ thuật của không chỉ tác phẩm nghệ thuật lớp dây dẫn và dữ liệu khoan, mà còn cả chất liệu xếp chồng lên nhau, danh sách mạng với các điểm kiểm tra, bảng thành phần vật liệu, vị trí thành phần, dữ liệu chế tạo và dữ liệu kích thước.

Dựa vào file thiết kế để xây dựng file kiểm tra sản phẩm nhanh và đòi hòi ít phức tạp.